กิจกรรมนักศึกษา 2021-11-19T13:59:05+07:00

กิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย รณรงค์ให้สถาบันแพทยศาสตร์ทุกแห่งเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแพทย์

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ปีการศึกษา 2564 ออกแบบกระทงอย่างสร้างสรรค์ในหัวข้อ “สุขภาพกับวัฒนธรรมวันลอยกระทง”

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้รับรางวัล ในปีการศึกษา 2563

ภาพบรรยากาศ “โครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์ (จิตอาสาดนตรีสร้างสุข)”  ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานพอสว. และเข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ จังหวัดสระแก้ว

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Referral system) ณ จังหวัดสระบุรี

ภาพบรรยากาศ โครงการบรรยายให้ความรู้ด้านดนตรี สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่…ก้าวแรกสู่คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ณ ห้องอเนกประสงค์ 1 อาคารกีฬาไปรษณีย์ไทย หลักสี่

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาแพทย์ “Introduction and Orientation Module (IOM) for Year 1 Medical Students” ประจำปีการศึกษา 2563

Louis is home for me and after many years away I was excited to learn that here be back near family and do my essay friends.