ยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 2022-08-22T10:35:06+07:00
เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต 

Be Excellent for Lives

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ

“ผู้ให้ ผู้พัฒนา ผู้รักษาแห่งอนาคต”

“The Giver, The Inventor and The Doctor of the Future”

สืบสานพระปณิธาน

บูรณาการการศึกษา

พัฒนางานวิจัยนวัตกรรม

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข

สู่ความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

The mission of PSCM is to follow HRH’s aspiration to improve the health of the people and “Be Excellent for Lives” through advancing research and innovation, integrative education and collaborative network in medicine and public health.

C: Commitment  มุ่งมั่นพากเพียรไม่เลือกงาน

H: Honesty  ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม

U: Unity  สามัคคีมีวินัย เปิดใจกว้าง

L: Loyalty  มีศรัทธาจงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน

A: Altruism  เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละเป็นผู้ให้

B: Benevolence เมตตากรุณา กตัญญรู้คุณ

H: Happiness  นำพาความสุข พอเพียงพอใจ

O: Opportunity  แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลาหาจังหวะในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง

R: Research Excellence and Innovation  สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม

N: Networking  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ความเป็นเลิศสู่ระดับสากล

ภาพกิจกรรมด้านแผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน