หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด – อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด 2023-01-26T11:50:05+07:00

พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม

ฝึกอบรมอายุรแพทย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบอาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด ตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด ของแพทยสภา โดยมีคุณสมบัติตามค่านิยมหลักแห่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สามารถไปปฏิบัติงานได้ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตอานุรแพทย์ และโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งผลิตแพทยศาสตรบัณฑิต โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอายุรแพทย์โรคหัวใจ และหลอดเลือดไม่เพียงพอ รวมทั้งมีความสามารถมารถในการสอนและการวิจัยในโรงพยาบาลและชุมชนตลอดจนเป็นอาจาย์แพทย์ในแหล่งการศึกษาหรือฝึกอบรมทางการแพทย์ชั้นสูงโดยจัดให้ผู้รับการฝึกอบรมมีประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) อย่างหลากหลาย ณ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลเครือข่ายความร่วมมือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์หลักสูตร
ประกาศรับสมัคร

หลักสูตรและการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย)         หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

(ภาษาอังกฤษ)    Fellowship Training in Cardiology

ชื่อวุฒิบัตร

ชื่อเต็ม

(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีเวชกรรม อนุสาขาอายุศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Board of Cardiology

ชื่อย่อ

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Board of Cardiology

 คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขาอายุศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

(ภาษาอังกฤษ) Dip.Thai Board of Cardiology

ราชวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการฝึกอบรมและเกี่ยวข้อง

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประประเทศ

ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มการสมัคร

ติดต่อ

โทร 02 576 6000 ต่อ 5815, 8485