หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด – อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช 2023-01-25T09:59:28+07:00

พันธกิจของแผนงานฝึกอบรม

            ฝึกอบรมสูตินรีแพทย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชืพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ตามมาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวชของแพทยสภา โดยมีคุณสมบัติตามค่านิยมหลักแห่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สามารถไปปฏิบัติงานได้ในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิและสถาบันอบรมแพทย์ประจำบ้าน รวมทั้งมีความสามารถในการสอนและการวิจัยในโรงพยาบาลและชุมชนตลอดจนเป็นอาจารย์แพทย์ในสถาบันการศึกษาหรือฝึกอบรมทางการแพทย์ชั้นสูง โดยจัดให้ผู้รับการฝึกอบรมมีประสบการณ์การเรียนรู้เชิงรุก (active learning) อย่างหลากหลาย และยึดผู้รับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลาง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์หลักสูตร
คู่มือการปฎิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร

หลักสูตรและการศึกษา

ชื่อสาขา

(ภาษาไทย)                     มะเร็งวิทยานรีเวช

(ภาษาอังกฤษ)                Gynaecological Oncolgy

ชื่อเต็ม

(ภาษาไทย) วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

(ภาษาอังกฤษ) Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gynaecological Oncology

ชื่อย่อ

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

(ภาษาอังกฤษ) Dip., Thai Subspecialty Board of Gynaecological Oncology

 

คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายชื่อ

(ภาษาไทย) วว. อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

(ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Subspecialty Board of Gynaecological Oncology หรือ Dip., Thai Subspecialty Board of Gynaecological Oncology

ราชวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการฝึกอบรมและเกี่ยวข้อง

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประประเทศ

ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มการสมัคร

 

ติดต่อ

 โทร 02 576 6000 ต่อ 6551, 8485

 Email : [email protected]