การสรรหาและพัฒนาอาจารย์ 2021-01-13T16:25:13+07:00

นโยบายด้านการสรรหาและพัฒนาอาจารย์

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีนโยบายในการสรรหาอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงด้านวิจัยและวิชาการ โดยผ่านกระบวนการสรรหาอาจารย์ที่เป็นธรรม และไม่เหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของคณะฯ เช่น หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นต้น อาจารย์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและวิชาการ และการพัฒนาตนเองด้านอื่น ๆ มีการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของอาจารย์ มีความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางวิชาชีพ และมีการสร้างเครือข่ายวิจัยและวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีระบบในการยกย่องเชิดชูและสนับสนุนอาจารย์ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ มีผลงานวิจัยหรือวิชาการดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ

เป้าหมาย : เพื่อให้มีอาจารย์สหสาขาที่มีศักยภาพสูง เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและสังคม และการพัฒนางานตามพันธกิจของคณะฯ และมีอาจารย์ที่ได้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร   และสามารถทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และสร้างเครือข่ายสหสถาบัน เพื่อขับเคลื่อนคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศระดับสากล และได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

พันธกิจ

  1. สรรหาอาจารย์ที่มีศักยภาพสูงด้านวิจัยและวิชาการ โดยผ่านกระบวนการสรรหาอาจารย์ที่เป็นธรรม และไม่เหลื่อมล้ำ
  2. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ตามพันธกิจของคณะฯ มีการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษารวมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าตามเส้นทางวิชาชีพ
  3. ส่งเสริมให้อาจารย์มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้กับนักศึกษาและบัณฑิตในอนาคต
  4. จัดระบบในการยกย่องเชิดชูและสนับสนุนอาจารย์ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ มีผลงานวิจัยหรือบริการวิชาการดีเด่น และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ

เกณฑ์การพัฒนาตนเองของอาจารย์