หลักสูตร – รวมชื่อหลักสูตร 2023-03-13T15:42:50+07:00

หลักสูตร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

หลักสูตรปริญญาเอก

Doctor of Philosophy Program in Medical Physics and Medical Engineering

(International Program)

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด