นโยบายและพันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2023-07-18T11:09:40+07:00

นโยบายด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ

วิทยาลัยเเพทยศาตร์ศรีสว่างควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีนโยบายในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล (Digital literacy) ให้กับนักศึกษาและบุคลากร และสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx)

พันธกิจ

1.จัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนานักศึกษาและบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมีสมรรถนะด้านดิจิตัลที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย

  • ด้านการสืบค้นและการใช้งาน
  • ด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  • ด้านเอกลักษณ์และคุณภาพชีวิต
  • ด้านการสอนหรือการเรียนรู้
  • ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี
  • ด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

3.ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และการบริหารอย่างเป็นระบบ

4.จัดระบบและสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการของนักศึกษาและบุคลากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างบุคลากรภายในคณะฯ