กิจกรรม Knowledge Management 2022-01-10T10:07:50+07:00

กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การวางแผนและจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

26 สิงหาคม 2564


ผู้บรรยาย

นางสาวปัญญวัน ลิมปนัดดา

นักวิเคราะห์งบประมาณและการเงิน 

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

การจัดการรายวิชา

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564


ผู้บรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา)

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)

วันที่  15 มิถุนายน 2564


หัวข้อการบรรยาย

“หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา” ระดับหลักสูตร

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.กมลวรรณ แช่มช้อย (อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)

“หัวข้อ การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning)” 

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยนวัตกรรม พัฒนาผู้ประกอบการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน Routine to Research (R2R)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564


ผู้บรรยาย

นางสุพรรณี เลิศผดุงกุลชัย (ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล)

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

การเตรียมความพร้อมก่อนออกให้บริการความรู้แก่ชุมชน

27 เมษายน 2564


ผู้บรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม

นางสาวสุกัญญา พรหมทอง เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

การจัดเตรียมวาระการประชุม การเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม

วันที่ 23 มีนาคม 2564


ผู้บรรยาย

นางสาวสิรินัธ ดังก้อง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

แนวทางการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


ผู้บรรยาย

1.นางกสิรักษ์ วิทยศักดิ์ (รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์)
2.นางวราภรณ์ กรงทอง (หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการและติดตามโครงการวิจัย)
3.นางสาวจุฑามาศ มุ่งดี (หน่วยบริหารและติดตามการใช้งบประมาณโครงการวิจัย)

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

การขอตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 25 มกราคม 2564


ผู้บรรยาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

ระบบสารสนเทศของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

19 ตุลาคม 2563


ผู้บรรยาย

นายธนภณ เกิดศิลป์

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

กระบวนการการรับสมัครนักศึกษา

16 ตุลาคม 2563


ผู้บรรยาย

นางกชมน หมั่นหา

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาภูมิสังคม สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 2 ตุลาคม 2563


ผู้บรรยาย

ดร.ณรงค์พันธ์ ฉุนรัมย์

รับชมวีดิโอย้อนหลัง

Next page