การทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ 2023-11-17T10:25:36+07:00
การทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ


การทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ต้องส่งรายงานผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฐ์มาตรฐานที่กำหนด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

  2. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคน ต้องผ่านการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาอนุมัติปริญญาบัตร

เกณฑ์การทดสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

ประเภทการทดสอบ

ระดับคะแนนที่ผ่านเกณฑ์

ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา

 

1. TOEFL
    1.1 Paper-based ที่คะแนนระดับตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป หรือ
    1.2 Computer-based ที่คะแนนระดับตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป หรือ
    1.3 Internet-based ที่คะแนนระดับตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป หรือ
2. IELTS ที่คะแนนระดับตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. TOEIC ที่คะแนนระดับตั้งแต่ 600 คะแนนขึ้นไป หรือ
4. CU-TEP ที่คะแนนระดับตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
5. MU-ELT ที่คะแนนระดับตั้งแต่ 84 คะแนนขึ้นไป หรือ
6. MU GRAD TEST ที่คะแนนระดับตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
7. TU-GET ที่คะแนนระดับตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
8. KU-EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ
9.CEFR ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ระดับ B1 B2