บุคลากรสายสนับสนุน 2023-12-20T14:40:38+07:00

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวกรรญดา อิสระกุลฤทธา

[email protected]

  • Master of Science (MS) (Public Health Nutrition)

Faculty of Public Health, Mahidol University

  • Master of Public Health (MPH)

Faculty of Medicine and Health,

The University of Sydney, Australia

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

กลุ่มงานบริหารกลาง

งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ

นางสาวสิรินัธธาร์ สุขปราศรัย

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาวนงลักษณ์  ภูมิไพบูลย์

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

นางสาวจิรสุภา บัวเพ็ง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวพรนภา แซ่โง้ว

[email protected]

วิเทศสัมพันธ์

อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวณปริญญ์ วัฒนศิลป์

[email protected]

วิเทศสัมพันธ์

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานบริหารแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง

นางสุภาพรรณ เหลืองอิงคะสุต

[email protected]

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวปัญญวัน ลิมปนัดดา

[email protected]

นักวิเคราะห์งบประมาณ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวอมรรัตน์  สุขสนอง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางสาวพันธ์ทิพย์ เพาะบุญ

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

นางสาวณัชชา สายบุญเคียง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ

นางสาวพัชรี ยะคะเสม
[email protected]

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวพรธิดา วุชรัตน์

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก

งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย

นางสาวกานต์ธีรา ม่วงชู

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกิตติภูมิ สายจันทร์

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวสลินทิพย์ ชำนาญเหนาะ

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายภูมิศักดิ์ วิสิลา

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นายธาดา แจ่มดวง

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวจารุวรรณ ฦาชา

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวธนัชชา แสนวัง

[email protected]

บรรณารักษ์

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษ์ศึกษาและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวกชมน  หมั่นหา

[email protected]

หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวกมลพร สุขสมพืช

[email protected]

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายอนันตชัย เสงี่ยมไพศาล

[email protected]

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

นางสาวชนม์ชนก ยิ่งไพบูลย์

[email protected]

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางสาวนิภาภัทร์ วรวัฒน์

[email protected]

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ

งานบริหารวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวพัฐทกรณ์ มานุพีรพันธ์

[email protected]

ผู้ช่วยวิจัย

Master of Science (Food Science)  University of Reading , United Kingdom

นายกิตติธัชพงษ์ วิชาช่าง

[email protected]

ผู้ช่วยวิจัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวมนชนก มากพุ่ม

[email protected]

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวศิริพร ภูมิชุมแพ

[email protected]

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์

นางสาวกรผกา พัฒนกำพล

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวบุญญาดา ตันตระกูล

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวอภิรดี เฉลิมทิตย์

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่มงานการศึกษา

งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล

นางสาวกรวรรณ เพชรานนท์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา (บริการการศึกษากลาง)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุจิตรา ใจสุข

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา

นางสาวศิวาพัชญ์ ปุณยกุลเศรษฐ์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวจริยาภรณ์ สวัสดิ์พูน

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานแพทยศาสตรศึกษาและการศึกษาก่อนปริญญา

นายอธิพงษ์  ราชเนตร

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาววรรณา การเฉื่อยเฉิน

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวปวันรัตน์ ศรีพรหม

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวอารียา ฉัตรจินดากุล

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง

นางสาวสุกัญญา  ทิราพงษ์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวชญานิศ  ดวงขจี

[email protected]

เจ้าหน้าที่การศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวลักษิกา  นาไข่

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวชลดา  แสงนาค

[email protected]

นักกิจการนักศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชนัญญา  รองสวัสดิ์

[email protected]

เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายนิธิพร หอมสุวรรณ

[email protected]

เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ