บุคลากรสายสนับสนุน 2022-09-07T15:19:48+07:00

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

นางสาวกรรญดา อิสระกุลฤทธา

[email protected]

  • Master of Science (MS) (Public Health Nutrition)

Faculty of Public Health, Mahidol University

  • Master of Public Health (MPH)

Faculty of Medicine and Health,

The University of Sydney, Australia

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

กลุ่มงานบริหารกลาง

งานเลขานุการคณบดี สารบรรณ การบริหารเครือข่าย วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ

นางสาวประภาศรี  ศิริ

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวสิรินัธธาร์ สุขปราศรัย

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

นางสาวนงลักษณ์  ภูมิไพบูลย์

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

นางสาวจิรสุภา บัวเพ็ง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

นางสาวพรนภา แซ่โง้ว

[email protected]

นักวิเทศสัมพันธ์

ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

งานบริหารแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณ การเงิน การพัสดุ และบริหารความเสี่ยง

นางสุภาพรรณ เหลืองอิงคะสุต

[email protected]

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวปัญญวัน ลิมปนัดดา

[email protected]

นักวิเคราะห์งบประมาณ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวอมรรัตน์  สุขสนอง

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

นางสาวพันธ์ทิพย์ เพาะบุญ

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัญชีบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

งานบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ และการประกันคุณภาพ

นางสาวพัชรี ยะคะเสม
[email protected]

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวพรธิดา วุชรัตน์

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก

นายมงคล ไชยศิลป์

[email protected]

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานบริหารจัดการห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และความปลอดภัย

นางสาวกานต์ธีรา ม่วงชู

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายกิตติภูมิ สายจันทร์

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวจุไรรัตน์ ก๊กมาศ

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวสลินทิพย์ ชำนาญเหนาะ

[email protected]

นักวิทยาศาสตร์

การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นางสาวพรศิรินทร์  ประทุมคีรี

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานเทคโนโลยีการศึกษา สารสนเทศ และโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวกมลพร สุขสมพืช

[email protected]

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นายอนันตชัย เสงี่ยมไพศาล

[email protected]

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีการศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

นายชาคริต แสงเงินอ่อน

[email protected]

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กลุ่มงานวิจัยนวัตกรรม และบริการวิชาการ

งานบริหารวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา

นางสาวพัฐทกรณ์ มานุพีรพันธ์

[email protected]

ผู้ช่วยวิจัย

Master of Science (Food Science)  University of Reading , United Kingdom

นายกิตติธัชพงษ์ วิชาช่าง

[email protected]

ผู้ช่วยวิจัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวณิชมน ปริญญาพล

[email protected]

ผู้ช่วยวิจัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวมนชนก มากพุ่ม

[email protected]

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์

นางสาวกรผกา พัฒนกำพล

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวบุญญาดา ตันตระกูล

[email protected]

เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสังคม

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มงานการศึกษา

งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล

นางสาวกชมน  หมั่นหา

[email protected]

นักวิชาการศึกษา (บริการการศึกษากลาง)

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวกรวรรณ เพชรานนท์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา (บริการการศึกษากลาง)

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสุจิตรา ใจสุข

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท ครุศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา

นางสาวศิวาพัชญ์ ปุณยกุลเศรษฐ์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวสถิติ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานแพทยศาสตรศึกษาและการศึกษาก่อนปริญญา

นายอธิพงษ์  ราชเนตร

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวลักษิกา  นาไข่

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาววรรณา การเฉื่อยเฉิน

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวปวันรัตน์ ศรีพรหม

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวอารียา ฉัตรจินดากุล

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี

งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง

นางสาวสุกัญญา  ทิราพงษ์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยรังสิต

นางสาวณหทัย นัยรัตน์

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

นางสาวภิญญาพัชญ์ สุทธิพัฒน์โภคิน

[email protected]

นักวิชาการศึกษา

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวชญานิศ  ดวงขจี

[email protected]

เจ้าหน้าที่การศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นางสาวชลดา  แสงนาค

[email protected]

นักกิจการนักศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวชนัญญา  รองสวัสดิ์

[email protected]

เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสาวสิตางศุ์ เผือกพูล

[email protected]

เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์