ภาพบรรยากาศ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาและการปฏิบัติหน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาและการปฏิบัติหน้าที่สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อให้อาจารย์เกิดความเข้าใจในหน้าที่และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าใจถึงกระบวนการให้คำปรึกษาและพัฒนาการในช่วงวัยของวัยรุ่น และเปิดโอกาสให้อาจารย์อนุศาสกและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกหลักสูตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

2022-11-14T11:21:59+07:00