New- เกี่ยวกับหลักสูตร ฟิสิกส์การแพทย์ 2024-06-06T10:09:44+07:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบุคลากรด้านฟิสิกส์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ยอมรับในระดับสากล ผ่านการบูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำไปสู่การให้บริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 เพื่อให้นักศึกษาฟิสิกส์การแพทย์มีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม โดยการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะภายใต้หลักแนวคิด SMART ดังนี้

หลักสูตรและการศึกษา

ระยะเวลา

2 ปี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)


PLO1:
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ในการวิจัย และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของนักฟิสิกส์การแพทย์
PLO2: สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือแก้ปัญหาของกระบวนการปฏิบัติงานทางฟิสิกส์การแพทย์
PLO3: สามารถออกแบบการวิจัยโดยการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งบริหารจัดการโครงการวิจัยได้ตามแผนงาน
PLO4: สามารถสื่อสารและอภิปรายความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพในงานฟิสิกส์การแพทย์ให้แก่สหวิชาชีพได้ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PLO5: สามารถปฏิบัติงานฟิสิกส์การแพทย์ด้วยความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของนักฟิสิกส์การแพทย์ในงานรังสีมะเร็งวิทยา รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และการป้องกันอันตรายจากรังสี รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้
PLO6: สามารถใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักฟิสิกส์การแพทย์ นักวิจัย อาจารย์ ประกอบอาชีพด้านเครื่องมือทางรังสีการแพทย์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

มคอ.2-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567   Click

มคอ2-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562  Click

แผนการเรียนการสอน (37 หน่วยกิต)

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ก่อนเปิดภาคเรียน)

 • Anatomy and Physiology for Medical Physicists
 • Radiation Physics
 • Basic Programming in MATLAB
 • Introduction to Clinical Medical Physics and Terminology

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

 • Physics of Radiation Oncology
 • Physics of Diagnostic and Interventional Radiology
 • Theory and Application of Radiation Dosimetry and Quality Assurance
 • Introduction to Artificial Intelligence and Data Science
 • Research Methodology

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 • Physics for Nuclear Medicine
 • Radiation Protection
 • Radiation Biology
 • Theory and Application of Radiation Treatment Planning
 • Evidence-Based Practice and Essential Statistics for Medical Physicists
 • Thesis  2 (0-6-0)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน

 • Clinical Practice for Medical Physicists I

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 • Clinical Practice for Medical Physicists II
 • Scientific Communication
 • Thesis  3 (0-9-0)
 • Elective Course (1 รายวิชา)

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 • Thesis 7 (0-21-0)
 • Elective Course (1 รายวิชา)
รายวิชาเลือก ประกอบด้วย

 • Advances in Medical Imaging
 • Molecular Biology for Systemic Radiation Oncology
 • Particle Therapy – Physics, Biology and Clinical Application
 • 3D Modelling & Fabrication in Medical Physics
 • Monte Carlo Simulation for Medical Physicists
 • Application of AI in Medical Physics
 • Digital Transformation in Medical Physics
 • Medical Image Processing & Radiomics
 • Design Thinking
 • Quality Management System in Radiation Oncology
 • Special Topics in Medical Physics
 • Finite Element Analysis & Optimization in Medical Physics

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 Click

สถานที่จัดการเรียนการสอน

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • ผ่านระบบออนไลน์ทั้งรูปแบบ Synchronous และ Asynchronous

ค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษา

  • ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี รวมประมาณ 200,000 บาท Click

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง มาตราฐานเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม  Click

          ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง มาตราฐานเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา  Click 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ดร.จีรศักดิ์ คำฟองเครือ (Dr.rer.medic., M.Sc., B.Sc.)
 • ดร.ทศพร เฟื่องรอด (Ph.D., M.Phil, B.Eng)
 • ดร.แสงอุทิศ  ทองสวัสดิ์ (D.Eng., M.Sc., B.Sc.)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ผศ.ดร.ดนุพล นันทจิต (Ph.D., B.A.)
 • ผศ.ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ (Ph.D., Diplom Physik)
 • ผศ.พญ.ศศิกาญจน์ จำจด (Research Fellow, Diploma, M.D)
 • ผศ.ดร.ชวิน  จองวรรณศิริ (D.Eng., M.Eng., B.Eng.)
 • ดร.วเรศ  จันทร์เจริญ (Ph.D., MS.c., B.Eng.)
 • ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ (Ph.D., M.Eng., B.Eng.)
 • ดร.พสิษฐ์ จารุทัสนางกูร (PhD., B.Eng.)
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567  Click
ระบบรับสมัครออนไลน์

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน “โชว์ศักยภาพ” เร่งปั้น “นักฟิสิกส์การแพทย์ที่เป็นเลิศทางการปฏิบัติ”
International day of Medical Physics 2021
PCCMS MED MOMENT EP 16 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์
จากรุ่นพี่…สู่รุ่นน้องฟิสิกส์การแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

By | January 16th, 2024|Categories: MedPhy - ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ_หลักสูตร MP|

Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

By | January 5th, 2024|Categories: MedPhy - ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสารประชาสัมพันธ์ หน้าแรก, ประกาศ_หลักสูตร MP|

Comments Off on ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)”

By | March 27th, 2023|Categories: MedPhy - ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Comments Off on หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)”
Load More Posts

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ: 02-576-6000 ต่อ 8483 (ติดต่อคุณสุกัญญา ทิราพงษ์)

Email: [email protected]