บริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา 2020-05-31T10:57:10+07:00

นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีคุณภาพ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจขององค์กร