บริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา 2023-10-05T16:41:48+07:00

นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยงและการความคุมภายใน

ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แบบฟอร์มรายงานความเสี่ยง