บริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา 2023-09-12T16:10:21+07:00

นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน