หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา 2023-11-13T11:50:57+07:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

เกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีจุดเด่นในด้านสมรรถนะดิจิตัลและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการพัฒนาการวินิจฉัยและรักษาโรคผิวหนัง สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการเชื่อมต่อทางไกลกับผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน มีความรู้และทักษะด้านผิวหนัง ให้การรักษาได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและคำนึงถึงผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลางสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องด้วยการใช้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ และมีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านโรคผิวหนัง และพัฒนาสุขภาพของประชาชน หลักสูตรยังส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การฝึกปฏิบัติด้านผิวหนังในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอื่นๆ และการเข้าร่วมฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติทางคลินิกหรือวิจัยในสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ

หลักสูตรและการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

ภาษาอังกฤษ                        Master of Science Program in Dermatology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)               วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ตจวิทยา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)          Master of Science (Dermatology)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)                 วท.ม. (ตจวิทยา)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)            M.Sc. (Dermatology)

ระยะเวลา

ระยะเวลา 2 ปี

บทบาทและหน้าที่

– ประกอบวิชาชีพตามสาขาภายใต้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของตนเอง ในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน

– นักวิจัยหรือนักพัฒนานวัตกรรมด้านผิวหนังในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน

– อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน

– ศึกษาต่อระดับสูงในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

– ประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักวิชาการหรือที่ปรึกษาด้านผิวหนัง ภาคประชาชน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบุคคลากรที่จะมาสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้บริการสุขภาพด้านผิวหนังโดยคำนึงถึงผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีสมรรถนะดิจิตัลและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านผิวหนัง และพัฒนาสุขภาพของประชาชน ด้วยความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

ปรัชญาของหลักสูตร

“น้อมนำพระปณิธาน สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้บริการสุขภาพด้านผิวหนังโดยคำนึงถึงผู้ป่วยและประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีสมรรถนะดิจิตัลและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลได้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านผิวหนัง และพัฒนาสุขภาพของประชาชน ด้วยความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) Click

ระยะเวลา 2 ปี

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
พศตจ 5001

PSDM5001

หลักการวิจัยทางการแพทย์และจริยธรรมการวิจัย

Principles of Medical Research and Research Ethics

2 (2-0-4)
พศตจ 5002

PSDM5002

เวชศาสตร์เชิงประจักษ์

Evidence Based Medicine

1 (1-0-2)
พศตจ 5003

PSDM5003

สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางการแพทย์

Essential Statistics for Medical Research

2 (2-0-4)
พศตจ 5004

PSDM5004

เทคโนโลยีและสมรรถนะดิจิตัล

Digital Technology and Digital Literacy

1 (1-0-2)
พศตจ 5005

PSDM5005

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานทางตจวิทยา

Basic Medical Science in Dermatology      

2 (2-0-4)
พศตจ 5101

PSDM 5101

ตจวิทยาทั่วไป 1

General Dermatology 1

1 (1-0-2)
พศตจ 5103

PSDM 5103

ตจวิทยาเวชปฏิบัติ 1

Practical Dermatology 1

1 (0-3-6)
รวม 10
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
พศตจ 5102

PSDM 5102

ตจวิทยาทั่วไป 2

General Dermatology 2

1 (1-0-2)
พศตจ 5104

PSDM 5104

ตจวิทยาเวชปฏิบัติ 2

Practical Dermatology 2

2 (0-6-12)
พศตจ 5105

PSDM 5105

ตจพยาธิวิทยา

Dermatopathology

1 (1-0-2)
พศตจ 5106

PSDM 5106

ตจวิทยาเขตร้อนและสุขภาพหนึ่งเดียว

Tropical Dermatology and One Health

1 (1-0-2)
พศตจ 5006

PSDM5006

เทคนิคระดับโมเลกุลและจีโนม

Molecular and Genomic Techniques

1 (0-3-6)
พศตจ 5007

PSDM 5007

สัมมนางานวิจัยทางตจวิทยา

Research Seminar in Dermatology

1 (0-3-6)
หมวดวิชาเลือก 3
รวม 10
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
พศตจ 6201

PSDM 6201

วิทยาภูมิคุ้มกันและมะเร็งวิทยาด้านผิวหนัง

Dermato-immunology and Dermato-oncology

1 (1-0-2)
พศตจ 6202

PSDM 6202

นวัตกรรมการแพทย์ผิวหนัง

Innovation in Dermatology

1 (0-3-6)
พศตจ 6203

PSDM 6203

การแพทย์แม่นยำและปัญญาประดิษฐ์

Precision Medicine and AI

1 (1-0-2)
พศตจ 6204

PSDM 6204

ความผิดปกติทางผิวหนังในผู้สูงอายุ

Skin Disorders in the Elderly

1 (0-3-6)
หมวดวิชาเลือก 3
พศตจ 6901

PSDM 6901

วิทยานิพนธ์

Thesis

3 (0-9-0)
รวม 10
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จำนวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)
พศตจ 6901

PSDM 6901

วิทยานิพนธ์

Thesis

9 (0-27-0)
รวม 9

ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน

ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนธันวาคม-พฤษภาคม

ภาคบรรยาย วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

ภาคปฏิบัติ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 17.00 น.

(บางชั้นเรียนและบางกิจกรรมอาจจัดขึ้นนอกเวลาข้างต้นและอาจจัดขึ้นในช่วงวันหยุดราชการ)

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Download PDF
ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี รวมประมาณ 600,000 บาท

มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา Click

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคน ต้องสอบผ่านการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้

1. TOEFL
1.1 Paper-based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
1.2 Computer-based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป
1.3 Internet-based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป หรือ
2. IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. CU-TEP ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
4. MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
5. TU-GET ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
6. KU-EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
7. Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ระดับ B2

ประธานหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปิยกานต์ ลิมธัญญกูล

อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์นายแพทย์ ดร. ฤทธี สมิทธิ์ฤทธี

อาจารย์นายแพทย์ รัศม์ฐวัฒน์ ดีสมโชค

อาจารย์ ดร. วิริยะ มหิกุล

อาจารย์ ดร. อัญมณี ชัยประสงค์สุข

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทรัพย์ปราโมทย์

อาจารย์ ดร.วิมลฉัตร ตั้งอมรสุขสันต์

อาจารย์ ดร.กมลวรรณ สูนย์กลาง

อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล

อาจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ศรีธนะ

อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด

อาจารย์ ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์

เข้าสู่ระบบรับสมัคร

จำนวนรับเข้าศึกษา 5 คน

คุณสมบัติ

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และแพทยสภารับรองและผ่านการเพิ่มพูนทักษะมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี

– มีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า ๒.๕ หรือเทียบเท่า

–  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

–  ผู้เข้าศึกษาต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566

ติดต่อ

โทร 02-576-6600 ต่อ 8485

อีเมล [email protected]

Facebook Dermatology Pscm-cra

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร

ประกาศ

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ประจำปีการศึกษา 2567

Load More Posts

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ: 02-576-6600 ต่อ 8485

Email: [email protected]

https://www.facebook.com/DermatologyPSCM.CRA