งานประเมินผล 2023-11-17T10:25:38+07:00
งานประเมินผล (Assessment)
ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานประเมินผล (เอกสารสำหรับนักศึกษาดาวน์โหลด) ผลการศึกษาของนักศึกษา (ระยะเวลาดำเนินการ 1-2 เดือน ภายหลังการสอบ)

 • นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบผลการศึกษาของตนเองได้ที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา (https://registra.cra.ac.th/)

การอุทธรณ์เพื่อตรวจสอบผลคะแนนหรือผลการศึกษา ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 • ดาวน์โหลด>> แบบฟอร์มคำร้องขออุทธรณ์เพื่อตรวจสอบผลคะแนนและผลการศึกษา

 • นักศึกษากรอกรายละเอียดคำร้องให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อนักศึกษา

 • นำส่งมายังงานประเมินผลอีเมล : [email protected]  งานประเมินผลดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง ระยะเวลา 1-3 วันทำการ จากนั้นแจ้งยืนยันความถูกต้องผ่านอีเมลนักศึกษา และดำเนินการตามคำร้องของนักศึกษา

 • รอการติดต่อกลับจากงานประเมินผล เพื่อนัดหมายกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ช่องทางสำหรับสอบถามข้อมูลกับงานประเมินผล

Office Hour เพื่อขอคำปรึกษาและติดตามเอกสารที่สำนักงานคณบดีกับเจ้าหน้าที่โดยตรง

(นอกจากเวลาดังกล่าว กรุณานัดหมาย)

 • วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.

 • วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

ติดต่อ

 • หมายเลขโทรศัพท์ : 02-576-6600 ต่อ 8476 หรือ 8525

 • E-mail : [email protected]

 • กรุณาติดต่อในวันและเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • เวลา : 08.00 -16.00 น.