การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา 2023-11-22T11:47:35+07:00
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา


เอกสารสำคัญทางการศึกษา ประกอบด้วย

 • ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา (มีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ลงนาม) สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษา เพื่อประกอบการขอทุนการศึกษา การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การขอวีซ่า เป็นต้น

 • ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) สำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาและนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

 • ใบรับรองคุณวุฒิ สำหรับนักศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา 

ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

 • ดาวน์โหลด คำร้องทั่วไป ทบ003 (สำหรับการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา)

 • ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดคำร้องทั่วไป ทบ003 ดำเนินการเขียนคำร้องตามตัวอย่างและติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

 • ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง จากนั้นส่งคำร้อง(รูปแบบไฟล์PDF) และ มาที่อีเมลงานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล [email protected]

 • งานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง ระยะเวลา 1-2 วันทำการ จากนั้นแจ้งยืนยันความถูกต้องผ่านอีเมลนักศึกษา พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการชำระเงินค่าธรรมเนียมเอกสาร  

 • นักศึกษาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมเอกสาร จากนั้นส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมลงานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล [email protected]

 • รอการติดต่อกลับจากงานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผลเพื่อรับเอกสารที่ได้รับการอนุมัติ 

หมายเหตุ ขอให้นักศึกษาวางแผนในการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา เนื่องจากเอกสารต้องได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการดำเนินการภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนมีระยะเวลา 1-3 วันทำการ จากนั้นส่งคำร้องให้ส่วนกลางของราชวิทยาลัยดำเนินการเพื่ออนุมัติเอกสารของนักศึกษาต่อไป ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเอกสารสำคัญทางการศึกษา 

1. ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ฉบับละ  100 

บาท 

2. ใบรับรองผลการศึกษา 

ฉบับละ 

100  

บาท 

3. ใบรับรองคุณวุฒิ 

ฉบับละ   100  

บาท 

4. การจัดทำบัตรนักศึกษา (ครั้งแรก) 

ใบละ 

300 

บาท 

5. การจัดทำบัตรนักศึกษา (กรณีสูญหาย) 

ใบละ  100 

บาท 

6. การแก้ไขข้อมูลนักศึกษา เช่น ชื่อ นามสกุล ฯลฯ 

ครั้งละ 

100   บาท 
7. ค่าลงทะเบียนเพื่อสอบแก้ตัวและสอบซ่อมที่ได้รับการอนุมัติ 

วิชาละ 

250 

บาท 

8. ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 

5,000 

บาท 

9. ค่าคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 

ภาคการศึกษาละ 

1,000  

บาท 

10. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

 –

2,000 

บาท 

11. ค่าวุฒิบัตร/ปริญญาบัตร 

ฉบับละ 

200 

บาท 

12. ค่าจัดทำใบแปลปริญญาบัตร / ใบแทนปริญญาบัตร 

ฉบับละ 

200 

บาท 

13. ค่าจัดส่งเอกสาร 

ครั้งละ 

40 

บาท 

ช่องทางสำหรับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • Office Hour เพื่อขอคำปรึกษาและติดตามเอกสารที่สำนักงานคณบดีกับเจ้าหน้าที่โดยตรง (นอกจากเวลาดังกล่าว กรุณานัดหมาย)

  • วันพุธ เวลา 13.00 – 15.00 น.

  • วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.

 • ติดต่องานบริการการศึกษา ทะเบียนและประมวลผล

  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-576-6600 ต่อ 8525 หรือ 8527

  • อีเมล [email protected]

  • ติดต่อในวันและเวลาทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  • เวลา 08.00 -16.00 น.