การสรรหาและพัฒนาสายสนับสนุน 2020-07-07T16:59:56+07:00

นโยบายด้านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีนโยบายในการเลือกสรร พัฒนา และธำรงรักษาบุคลากร เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรทุกระดับ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น กำหนดให้มีแผนในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขา เพื่อสนับสนุนการขยายหลักสูตรและการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะฯ รวมถึงการจัดระบบการติดตามหลังการพัฒนา

เป้าหมาย : เพื่อให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพียงพอต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษา

พันธกิจ

  1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามแนวทางและระเบียบที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กำหนด
  2. กำหนดการรับและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ
  3. กำหนดให้สามารถรับบุคลากรได้โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ตามคุณสมบัติและเกณฑ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  4. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
  5. สนับสนุนทุนให้บุคลากรได้รับทุนการศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนางานของคณะฯ

เกณฑ์การพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุน