แนะนำอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน 2023-07-18T10:23:10+07:00

แนะนำอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

อาจารย์ ดร.นายแพทย์ชนวีร์ หิรัญภัทรศิลป์

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อรวรรณ ทรัพย์ปราโมทย์

อาจารย์ ภญ.ดร. วิมลฉัตร ตั้งอมรสุขสันต์

Schulische hilfe wissenschaftliche arbeit rahmenbedingingen der kompetenzentwicklung.