โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ในหัวข้อ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ในหัวข้อ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)”

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ในหัวข้อ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)” 2021-07-13T10:21:21+07:00

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 2021-01-12T11:36:57+07:00

อบรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class, TQC) ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์

อบรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class, TQC) ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์

[…]

อบรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class, TQC) ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ 2020-08-22T16:54:53+07:00

ภาพบรรยากาศอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนาคม […]

ภาพบรรยากาศอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ 2020-08-22T17:06:10+07:00

ภาพบรรยากาศเข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศเข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศเข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 2020-08-22T15:42:21+07:00

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA)ในรูปแบบ Desktop […]

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 2020-08-22T15:37:34+07:00

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การเขียนโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ (Organization […]

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” 2020-08-22T15:32:43+07:00

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx”

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 […]

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx” 2020-08-22T15:26:23+07:00

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA) ในรูปแบบ […]

ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 2021-01-12T11:42:08+07:00

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA 2020-03-04T14:26:34+07:00