ภาพบรรยากาศอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนักศึกษา เรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา
  2. เพื่อให้นักศึกษา ได้ทราบถึงความสําคัญในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ ของกิจกรรมและโครงการของนักศึกษา ที่สอดคล้องกับงานด้านประกันคุณภาพ
  3. เพื่อให้นักศึกษา ได้เข้าใจบทบาทของการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถนำกระบวนการ PDCA ไปใช้ในปรับปรุงการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพจากการดำเนินโครงการและกิจกรรมนักศึกษาได้

กำหนดการ

2020-08-22T17:06:10+07:00