ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA)ในรูปแบบ Desktop assessment 

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA)ในรูปแบบ Desktop assessment ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และทางระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1. อาจารย์ ดร.พิเนษฐ์ ศรีโยธา (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) -ประธานกรรมการ-
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรีย์ อิงคะเตชะ (คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ) -กรรมการ-

ทั้งนี้ หลักสูตรได้รับคำชื่นชมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการจัดทำเอกสารรายงานประเมินตนเองได้อย่างดีเยี่ยม จากคณะกรรมการฯ และได้รับข้อชี้แนะ อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของหลักสูตร และเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับปริญญาตรี

2020-08-22T15:37:34+07:00