ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การเขียนโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ (Organization Profile & Results)” 

ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีความสำคัญต่อระบบการศึกษา ทั้งด้านการประเมินผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข “เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)”

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การเขียนโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ (Organization Profile & Results)” เมื่อวันที่ 8 และ 23 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งจัดการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์เพื่อป้องกันจากการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ผู้ตรวจประเมินและผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการการเขียนโครงร่างองค์กรและผลลัพธ์ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

กำหนดการ

2020-08-22T15:32:43+07:00