ภาพบรรยากาศเข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง “EdPEx กับแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา” และแนะนำแผนการดำเนินงานของคณะฯ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับ มาเป็นแนวทางและปรับใช้ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ “เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)” ต่อไป
2020-08-22T15:42:21+07:00