ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA) ในรูปแบบ Site Visit

เมื่อวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA)ในรูปแบบ Site Visit ณ ห้อง EDU ชั้น B1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจประเมินภายนอกได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ -ประธานกรรมการ-
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ (มหาวิทยาลัยบูรพา) -กรรมการ-

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในด้านการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์และนักศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของหลักสูตร และเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

2021-01-12T11:42:08+07:00