ภาพบรรยากาศการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA)

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน(AUN-QA) ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) -ประธานกรรมการ-
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตน์ฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส (มหาวิทยาลัยมหิดล) -กรรมการ-

นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา พร้อมทั้งได้รับข้อชี้แนะจากคณะกรรมการประเมินฯ อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของหลักสูตร และเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

2021-08-30T23:25:31+07:00