โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ในหัวข้อ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)”

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) ในหัวข้อ “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR)” ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันจากการแพร่ระบาดจากเชื้อโควิด-19

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เเพทย์หญิงสุพินดา คูณมี สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

2021-07-13T10:21:21+07:00