อบรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class, TQC) ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดอบรมการศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class, TQC) ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำความรู้มาปรับใช้เป็นแนวปฏิบัติและพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ

2020-08-22T16:54:53+07:00