ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

2020-08-22T15:26:23+07:00