คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 

วันจันทร์ที่ 24 – วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563
คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ สกอ. และเป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบ Site Visit ณ ห้องประชุมผู้บริหาร(ใหญ่) ชั้น 3 โซน B และห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ตรวจประเมินภายนอก ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) -ประธานกรรมการ-
2. รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร (รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ.) -กรรมการ-
3. อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ (ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ.) -กรรมการและเลขานุการ-

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เข้าสังเกตการเรียนการสอน และเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ทั้งห้องเรียน และห้องปฏิบัติการของนักศึกษา ห้องสมุดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ มุ่งสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์ และเกิดกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข “เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx)”

2021-01-12T11:36:57+07:00