แนะนำอาจารย์

ผศ.ดร.พญ.กัญชนา ง้าวสุวรรณ


รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ

อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

[…]

ผศ.ดร.พญ.กัญชนา ง้าวสุวรรณ 2022-08-29T10:34:27+07:00

อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน


อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

และมหาบัณฑิต สาขา Environmental and […]

อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน 2022-08-29T16:03:21+07:00