อาจารย์ ดร.จุฑาพร สังวาลย์เล็ก

อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ประวัติ
ผลงานวารสารวิชาการ

PUBLICATIONS

Sangwallek J, Kaneko Y, Sugiyama M, Ono H, Bamba T, Fukusaki E, Harashima S. Ketoacyl synthase domain is a major determinant for fatty acyl chain length in Saccharomyces cerevisiae. Arch Microbiol 2013;195:843-852.

Sangwallek J, Tsukamoto T, Marui M, Kaneko Y, Sugiyama M, Ono H, Bamba T, Fukusaki E, Harashima S. Cloning and functional analysis of HpFAD2 and HpFAD3 genes encoding D12- and D15-fatty acid desaturases in Hansenula polymorpha. Gene 2014;533:110-118.

Adlakha J, Karamichali I, Sangwallek J, Deiss S, Bär K, Coles M, Hartmann MD, Lupas AN, Hernandez Alvarez B. Characterization of MCU-binding proteins MCUR1 and CCDC90B – representatives of a protein family conserved in conserved in prokaryotes and eukaryotic organelles. Structure 2018;In press.

ORAL PRESENTATIONS / POSTERS

Sangwallek J, Kaneko Y, Sugiyama M, Ono H, Bamba T, Fukusaki E, Harashima S. Yeast fatty acid synthase component responsible for acyl chain length determination of long-chain saturated fatty acid,  The 43rd Yeast Genetics Society of Japan; 2010 Sep 9-11, Nara, Japan.

Sangwallek J, Kaneko Y, Sugiyama M, Ono H, Bamba T, Fukusaki E, Harashima S. Yeast fatty acid synthase subunit requisite for acyl chain length determination, The 33rd Annual Meeting of the Molecular Biology Society of Japan; 2010 Dec 6-10, Kobe, Japan.

Sangwallek J, Tsukamoto T, Kaneko Y, Sugiyama M, Ono H, Bamba T, Fukusaki E, Harashima S. Functional analysis of HpFAD3 gene encoding ∆15-fatty Acid desaturase in Hansenula polymorpha, The 64th Annual Meeting of Society of Biotechnology; 2012 Oct 23-26, Kobe, Japan.

Sangwallek J, Kaneko Y, Sugiyama M, Ono H, Bamba T, Fukusaki E, Harashima S. Ketoacyl synthase domain of alpha subunit of yeast Fatty Acid Synthase plays a major role in fatty acyl chain length determination,  SeleCa Aachen-Osaka Symposium; 2012 Dec 3-4, Aachen, Germany.

Sangwallek J, Kaneko Y, Sugiyama M, Ono H, Bamba T, Fukusaki E, Harashima S. Unsaturated fatty acids transcriptionally repress ∆15- but not ∆12-fatty acid desaturase genes in Hansenula polymorpha, JSPS-NRCT Young Scientist Seminar; 2013 Aug 4-5, Osaka, Japan.

Sangwallek J, Karamichali I, Sepulveda E, Hernandez B, Lupas A. Characterization of membrane associated coiled-coil proteins of prokaryotes and mitochondria (mempromCC), LeadNet meeting; 2015 Apr 14-15, Berlin, Germany.

งานวิจัยที่สนใจ

Research Interests

  • Exosome biology
  • Cancer biomarker discovery
2022-08-29T10:21:23+07:00