อาจารย์โชติวัฒน์ จันทรเกษม

อาจารย์ อ.โชติวัฒน์ จันทรเกษม

ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

E-mail […]

อาจารย์โชติวัฒน์ จันทรเกษม 2022-08-29T16:06:14+07:00

อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน


อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จบแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

และมหาบัณฑิต สาขา Environmental and […]

อาจารย์ พญ.ดร.พัทรา จันทร์อ่อน 2022-08-29T16:03:21+07:00