ความภาคภูมิใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน-Page 2022-08-08T14:29:18+07:00

ความภาคภูมิใจ

ผลงานทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับสากล ณ ประเทศสวิสเซอร์เเลนด์

ทุนวิจัย

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ที่ได้รับทุนวิจัย

ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์