ความภาคภูมิใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน-Page 2023-06-01T10:04:16+07:00

ความภาคภูมิใจ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

ผลงานทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

งานนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับสากล ณ ประเทศสวิสเซอร์เเลนด์

ทุนวิจัย

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ที่ได้รับทุนเข้าร่วมรับทุนวิจัย, รับทุนเข้าร่วมโครงการ, ยื่นจดสิทธิบัตร

ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัล