วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (รหัส 2102)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล (รหัส 2103)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญมณี ชัยประสงค์สุข
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเคมี (รหัส 0138)
2022-09-05T00:49:07+07:00