ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง ๕ ท่าน

ที่ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

2022-08-05T09:22:14+07:00