ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้
..
รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ (รหัส 2131)
..
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันท์ธิดา ภัทราประยูร
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ (รหัส 2181)
..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ (รหัส 2166)
..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ มหิกุล
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาระบาดวิทยา (รหัส 2111)
..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวิน จองวรรณศิริ
ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (รหัส 1808) อนุสาขาวิชาโลหการและวัสดุ (รหัส 180801)
2022-10-27T12:14:12+07:00