ผลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Invention Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับรางวัล จำนวน 5 รางวัล

ประกอบด้วย
1.ผลงานเรื่อง Low-cost screening technology for neonatal jaundice using AI โดย รศ.พญ.นันท์ธิดา ภัทราประยูร, ผศ.นพ.ธีรภัทร อึ้งตระกูร, ดร.ทศพร เฟื่องรอด ได้รับรางวัล GOLD MEDAL พิเศษ

2.ผลงานเรื่อง QA Pulse: Predictive quality assurance system of linear accelerator in radiation therapy using artificial intelligence โดย ดร.ทศพร เฟื่องรอด, ดร.จิรศักดิ์ คำฟองเครือ, นายปฏิภาณ คำมณี ได้รับรางวัล SILVER MEDAL

3.ผลงานเรื่อง AICEDA Breast Cancer Screening: Remote breast cancer screening using cloud-based automated 3D breast ultrasound imaging management system with AI
โดย ดร.ทศพร เฟื่องรอด และนายแพทย์ศรัณย์ เลิศสถิตธนกร ได้รับรางวัล GOLD MEDAL และSpecial Award จาก Hong Kong Delegation

4.ผลงานเรื่อง Optik: Cancer screening system based on fingerprint analysis using digital holographic techniques and artificial intelligence โดย นายพชร ทองลิ้ม ได้รับรางวัล GOLD MEDAL

2023-09-15T14:06:28+07:00