New- เกี่ยวกับหลักสูตร ฟิสิกส์การแพทย์ 2024-06-06T10:09:44+07:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบุคลากรด้านฟิสิกส์การแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ยอมรับในระดับสากล ผ่านการบูรณาการความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ความรู้และทักษะเฉพาะทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำไปสู่การให้บริการทางการแพทย์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567 เพื่อให้นักศึกษาฟิสิกส์การแพทย์มีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม โดยการผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะภายใต้หลักแนวคิด SMART ดังนี้

หลักสูตรและการศึกษา

ระยะเวลา

2 ปี

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)


PLO1:
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านฟิสิกส์การแพทย์ในการวิจัย และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของนักฟิสิกส์การแพทย์
PLO2: สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือแก้ปัญหาของกระบวนการปฏิบัติงานทางฟิสิกส์การแพทย์
PLO3: สามารถออกแบบการวิจัยโดยการวิเคราะห์ปัญหาทางคลินิกและใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ รวมทั้งบริหารจัดการโครงการวิจัยได้ตามแผนงาน
PLO4: สามารถสื่อสารและอภิปรายความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพในงานฟิสิกส์การแพทย์ให้แก่สหวิชาชีพได้ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PLO5: สามารถปฏิบัติงานฟิสิกส์การแพทย์ด้วยความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพของนักฟิสิกส์การแพทย์ในงานรังสีมะเร็งวิทยา รังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และการป้องกันอันตรายจากรังสี รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้
PLO6: สามารถใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ และการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักฟิสิกส์การแพทย์ นักวิจัย อาจารย์ ประกอบอาชีพด้านเครื่องมือทางรังสีการแพทย์ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ

มคอ.2-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567   Click

มคอ2-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562  Click

แผนการเรียนการสอน (37 หน่วยกิต)

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ก่อนเปิดภาคเรียน)

 • Anatomy and Physiology for Medical Physicists
 • Radiation Physics
 • Basic Programming in MATLAB
 • Introduction to Clinical Medical Physics and Terminology

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

 • Physics of Radiation Oncology
 • Physics of Diagnostic and Interventional Radiology
 • Theory and Application of Radiation Dosimetry and Quality Assurance
 • Introduction to Artificial Intelligence and Data Science
 • Research Methodology

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

 • Physics for Nuclear Medicine
 • Radiation Protection
 • Radiation Biology
 • Theory and Application of Radiation Treatment Planning
 • Evidence-Based Practice and Essential Statistics for Medical Physicists
 • Thesis  2 (0-6-0)

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน

 • Clinical Practice for Medical Physicists I

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

 • Clinical Practice for Medical Physicists II
 • Scientific Communication
 • Thesis  3 (0-9-0)
 • Elective Course (1 รายวิชา)

ปีการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

 • Thesis 7 (0-21-0)
 • Elective Course (1 รายวิชา)
รายวิชาเลือก ประกอบด้วย

 • Advances in Medical Imaging
 • Molecular Biology for Systemic Radiation Oncology
 • Particle Therapy – Physics, Biology and Clinical Application
 • 3D Modelling & Fabrication in Medical Physics
 • Monte Carlo Simulation for Medical Physicists
 • Application of AI in Medical Physics
 • Digital Transformation in Medical Physics
 • Medical Image Processing & Radiomics
 • Design Thinking
 • Quality Management System in Radiation Oncology
 • Special Topics in Medical Physics
 • Finite Element Analysis & Optimization in Medical Physics

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 Click

สถานที่จัดการเรียนการสอน

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • ผ่านระบบออนไลน์ทั้งรูปแบบ Synchronous และ Asynchronous

ค่าเล่าเรียนและค่าบำรุงการศึกษา

  • ตลอดหลักสูตร ระยะเวลา 2 ปี รวมประมาณ 200,000 บาท Click

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง มาตราฐานเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่มเติม  Click

          ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง มาตราฐานเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา  Click 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ดร.จีรศักดิ์ คำฟองเครือ (Dr.rer.medic., M.Sc., B.Sc.)
 • ดร.ทศพร เฟื่องรอด (Ph.D., M.Phil, B.Eng)
 • ดร.แสงอุทิศ  ทองสวัสดิ์ (D.Eng., M.Sc., B.Sc.)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ผศ.ดร.ดนุพล นันทจิต (Ph.D., B.A.)
 • ผศ.ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ (Ph.D., Diplom Physik)
 • ผศ.พญ.ศศิกาญจน์ จำจด (Research Fellow, Diploma, M.D)
 • ผศ.ดร.ชวิน  จองวรรณศิริ (D.Eng., M.Eng., B.Eng.)
 • ดร.วเรศ  จันทร์เจริญ (Ph.D., MS.c., B.Eng.)
 • ดร.ปณิธิ อัจฉราฤทธิ์ (Ph.D., M.Eng., B.Eng.)
 • ดร.พสิษฐ์ จารุทัสนางกูร (PhD., B.Eng.)
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567  Click
ระบบรับสมัครออนไลน์

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน “โชว์ศักยภาพ” เร่งปั้น “นักฟิสิกส์การแพทย์ที่เป็นเลิศทางการปฏิบัติ”
International day of Medical Physics 2021
PCCMS MED MOMENT EP 16 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์
จากรุ่นพี่…สู่รุ่นน้องฟิสิกส์การแพทย์

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนา ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

By | January 27th, 2023|Categories: MedPhy - ข่าวประชาสัมพันธ์, Uncategorized, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Comments Off on ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนา ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ในรูปแบบ Site Visit ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

By | August 25th, 2022|Categories: MedPhy - ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกันคุณภาพ - กิจกรรม|

Comments Off on หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ในรูปแบบ Site Visit ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ภาพบรรยากาศโครงการก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕

By | August 1st, 2022|Categories: DH - ข่าวประชาสัมพันธ์, MD UCL - ข่าวประชาสัมพันธ์, MedPhy - ข่าวประชาสัมพันธ์, MPME - ข่าวประชาสัมพันธ์, กิจการนักศึกษา - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์|

Comments Off on ภาพบรรยากาศโครงการก้าวแรกสู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๕
Load More Posts

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ: 02-576-6000 ต่อ 8483 (ติดต่อคุณสุกัญญา ทิราพงษ์)

Email: [email protected]