หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)”

                   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจำลองมอนติคาร์โลด้วยโปรแกรม Particle and Heavy Ion Transport code System (PHITS)” โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Takuya Furuta และ Dr.Shuichi Tsuda เป็นวิทยากรในโครงการ ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

                   ซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการฉายรังสีรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคนิคขั้นสูงให้แก่นักฟิสิกส์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับความรู้ที่ทันสมัย พัฒนาทักษะด้านการจำลองทางคณิตศาสตร์ต่อไป 

2024-01-05T17:20:44+07:00