หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ในรูปแบบ Site Visit ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ในรูปแบบ Site Visit
ณ ห้องเรียนฟิสิกส์การแพทย์ ชั้น B1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และห้องประชุม MC244 ชั้น4 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) กรรมการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯยังได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในด้านการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้บริหารหลักสูตร อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า พร้อมทั้งให้ข้อชี้แนะ อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินเป็นที่น่าพึงพอใจ และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
2022-11-14T11:25:41+07:00