โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การจัดทำกลยุทธ์และเชื่อมโยงสู่แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561”
และกิจกรรมเรียนรู้วิถีชาวนา และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

2022-08-10T12:48:34+07:00