การประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการสัมมนาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2565
“การทบทวนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2565-2570”

2022-08-10T13:46:44+07:00