One Health 2020-06-29T13:41:27+07:00

One Health

การศึกษาผลของยาพราซิควอนเทลต่อระดับของฟอสโฟริเลชัน โปรตีโอม และ ฟอสโฟโปรตีโอมในพยาธิใบไม้ในเลือด

การวิเคราะห์ผลของการใส่ท่อช่วยหายใจและดูดขี้เทาผ่านหลอดลมคอโดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมาน

การทบทวนวรรณกรรมการใช้เทคโนโลยีมัลติโอมิกส์เพื่อศึกษากลไกลการก่อโรคพิษสุนัขบ้า

การตรวจหาชนิดการกลายพันธุ์ของยีน G6PD ความเร็วสูงในผู้มีภาวะพร่องเอนไซม์เพศหญิงที่มีความผิดปกติของโครโมโซมข้างเดียว