กิจกรรมการอบรมการใช้ e-Saraban

คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมการใช้ e-Saraban ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข บรรยายโดย นางนงลักษณ์ ภูมิไพบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สารบรรณคณะแพทย์ฯ) ในโครงการการจัดการความรู้ Knowledge Management เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ฯ ชั้น 4 มุม A อาคารบริหาร 2 ตึก CAT หรือผ่านระบบออนไลน์ Google Hangouts Meet

  • เส้นทางการสร้างหนังสือ ระบบ E-saraban ของคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  Click
2020-09-02T13:05:09+07:00