อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล

อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

แนะนำตัวเอง

ดร.พัชราภรณ์ จบการศึกษาปริญญาเอกจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทางด้านการแพทย์

มีประสบการณ์ทำงานทางด้านวิศวกรรมทั้งในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม มีความสนใจในสาขาวิชาการถ่ายเทพลังงานความร้อนที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ในทางการแพทย์ อาทิเช่นเลเซอร์และอัลตร้าโซนิค มีความถนัดในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการจำลองเพื่อทำการศึกษาและวางแผนก่อนทำการรักษา

ประวัติ

Education background

B.Eng. (Industrial Engineering), Thammasat University, Thailand (2010)

Ph.D. (Medical Engineering: Biomechanics), Thammasat University, Thailand (2017)

Thesis title: Computer Simulation Based on FEM of Laser-induced Thermotherapy in Human Layered Skin-Tissue

งานวิจัยที่สนใจ

งานวิจัยของดร.พัชราภรณ์มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการรักษาโดยใช้พลังงานความร้อนอันเกิดจากแสงเลเซอร์ โดยวิเคราะห์ตัวแปรและปัจจัยต่างๆโดยใช้โปรแกรมการจำลองในคอมพิวเตอร์ร่วมกับสมการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง

ดร.พัชราภรณ์เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่จากสำนักงานกองทุนสนุบสนุนงานวิจัย (สกว.) นอกจากนี้ ดร.พัชราภรณ์ยังมีความสนใจในการสร้างนวัตกรรมทางด้านการแพทย์ เคยได้รับรางวัลการการประกวดนวัตกรรมต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ผลงานตีพิมพ์

Publications

Year Publications
2016 1.      Wessapan, T., Rattanadecho, P. and Wongchadakul, P. “Effect of body position on natural convection within anterior of the human eye during exposure to electromagnetic fields” Numerical Heat Transfer; Part A: Applications. Impact Factor: 2.409
2017 2.      Wongchadakul P., Rattanadecho P., Wessapan T. “Computer Simulation Based on FEM of Laser-induced Thermotherapy in Human Layered Skin-Tissue” Songklanakarin Journal of Science and Technology. Impact Factor: 0.31
2018 3.       Satiraporn Koksungnoen, Phadungsak Rattanadecho and Patcharaporn Wongchadakul “3D numerical model of blood flow in the coronary artery bypass graft during no pulse and pulse situations: Effects of an anastomotic angle and characteristics of fluid” Journal of Mechanical Science and Technology. Impact Factor: 1.128
2018 4.      Patcharaporn Wongchadakul, Phadungsak Rattanadecho and Teerapot Wessapan “Implementation of a thermomechanical model to simulate laser heating in shrinkage tissue (effects of wavelength, laser irradiation intensity, and irradiation beam area)” International Journal of Thermal Sciences. Impact Factor: 3.707

Publications in Proceedings / others

Year Proceeding
2016 Wongchadakul P., Rattanadecho P. and Wessapan T. “Numerical Investigation of Laser-Induced Thermotherapy in Human Tissue” The 7th TSME International Conference on Mechanical Engineering
2022-08-29T10:45:12+07:00