สาระน่ารู้ – FMDPH Live 2021-04-23T08:47:48+07:00

สาระน่ารู้ โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

FMDPH Facebook Live

“วัคซีนโควิด 19 ปลอดภัยจริงไหม?”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา)

“การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ รับมืออย่างไร ?”
โดย อาจารย์ ดร.วิริยะ มหิกุล (อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข)
 “ต้องทำแบบนี้จะไม่ติดโควิด”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธ์ ล้ำเลิศธน (แพทย์อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา และรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนักและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา)