สาระน่ารู้- PCCMS Med Moment 2021-04-22T14:51:51+07:00

สาระน่ารู้ โดยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

PCCMS MED – MOMENT

PCCMS MED – MOMENT EP 17 : วิจัยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน

PCCMS MED MOMENT EP 16 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ และหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์

PCCMS MED MOMENT EP 13 : หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

PCCMS MED MOMENT EP 12 : “คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”

PCCMS MED-MOMENT EP 3 : วิวัฒนาการผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งนรีเวช