บุคลากร – ทำเนียบผู้บริหาร วพศส. 2022-09-05T00:38:15+07:00

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล

คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

Prof. Dr.Chirayu Auewarakul

[email protected]

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล

รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

Asst.Prof.Dr.Teerapat Ungtrakul

[email protected]

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน

รองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

Asst.Prof.Dr.Wisut Lamlertthon

[email protected]

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

Asst.Prof.Dr.Bunchorn Siripongpreeda

[email protected]

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสังคม

Asst.Prof.Dr.Nuttavut Kantathavorn

[email protected]

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

Asst.Prof.Dr.Rojjanaporn Pulmanausahakul

[email protected]

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.วรณิช หินทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและการต่างประเทศ

Asst.Prof.Dr.Woranich Hinthong

[email protected]

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรุทย์ เชียรวิชัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Asst.Prof.Dr.Peerut Chienwichai

[email protected]

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุพล นันทจิต

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

Asst.Prof.Dr.Danupon Nantajit

[email protected]

ประวัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

Asst.Prof.Dr.Thanapon Chobpenthai

[email protected]

ประวัติ

อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล

Dr.Todsaporn Fuangrod

[email protected]

ประวัติ