หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 2024-07-17T12:12:30+07:00

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

หลักสูตรและการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ในระบบบริการสุขภาพ ทำให้เกิดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ที่มีอิทธิพลต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุข อาทิเช่น การนำระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) มาใช้ร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการจัดการข้อมูลเชิงเวชสารสนเทศ (Medical Informatics) ซึ่งสิ่งใหม่ ๆ เหล่านี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ด้านสุขภาพ ทั้งการปรับปรุงการวินิจฉัยทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น การรักษาโดยใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย เป็นต้น

หลักสูตรฯ นี้ได้ถูกพัฒนาบนพื้นฐานวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่มุ่ง “สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ” และวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนที่ต้องการเป็น “ผู้ให้ ผู้พัฒนา ผู้รักษาแห่งอนาคต” ซึ่งหลักสูตรฯ มีความตั้งใจในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ โดยเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพดิจิทัลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบ Blended Learning ที่ประกอบไปด้วย Online Learning และ Face-to-Face Learning

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างผู้นำด้านสุขภาพดิจิทัลที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อยกระดับการบริการสุขภาพสู่อนาคต มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และสร้างสรรค์งานวิจัยหรือนวัตกรรม บนพื้นฐานของเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพ

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)

PLO1: อธิบายองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพดิจิทัลที่ทันกับยุคสมัยการแพทย์ในปัจจุบัน

PLO2: ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในระบบบริการสุขภาพ

PLO3: ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ เพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายให้กับสหสาขาวิชาชีพ

PLO4: บริหารจัดการการเรียนรู้และโครงการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิผล

PLO5: ทำงานร่วมกันในสหสาขาวิชาชีพ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและสังคม

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) Click

คู่มือนักศึกษา

หมวดวิชา หน่วยกิต
 • พศสด 5001 ระเบียบวิธีวิจัย
 • พศสด 5002 ชีวสถิติ
 • พศสด 5003 สัมมนางานวิจัยหัวข้อพิเศษ
9
 • พศสด 5101 ระบบสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
 • พศสด 5102 เทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับสุขภาพ
 • พศสด 5103 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในระบบบริการสุขภาพ
 • พศสด 5104 ข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ
 • พศสด 5105 ปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์
 • พศสด 5106 การบริหารจัดการสุขภาพดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระบบบริการสุขภาพ
12
 • พศสด 5401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 • พศสด 5402 แบบจำลองทางชีวการแพทย์สำหรับข้อมูลสุขภาพ
 • พศสด 5403 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 • พศสด 5404 การค้นพบและนวัตกรรมทางการแพทย์
 • พศสด 6401 นโยบายและกลยุทธ์ทางสุขภาพดิจิทัล
 • พศสด 6402 การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับการวิจัยด้านสุขภาพ
 • พศสด 6403 การสร้างภาพและการประมวลผลสัญญาณทางการแพทย์
 • พศสด 6404 การบริหารจัดการข้อมูลในการทดลองทางคลินิก
3


วิทยานิพนธ์
12จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า)
36

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองวิทยฐานะที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาศาสตร์ชีวสถิติ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิเช่น แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด
  • ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา

  • มีผลการเรียนในระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
  • ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings)
  • นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  Click
  • และอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓

มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา Click

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคน ต้องสอบผ่านการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้

1. TOEFL
1.1 Paper-based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป
1.2 Computer-based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 173 คะแนนขึ้นไป
1.3 Internet-based ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 64 คะแนนขึ้นไป หรือ
2. IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 5.0 คะแนนขึ้นไป หรือ
3. CU-TEP ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
4. MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป หรือ
5. TU-GET ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป หรือ
6. KU-EPT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
7. Common European Framework of
Reference for Languages (CEFR)
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ระดับ B2

1. ค่าเล่าเรียน ประกอบด้วย
1.1 บรรยาย/ทฤษฎี/สัมมนา 2,000 บาท/หน่วยกิต
1.2 ปฏิบัติการ 3,000 บาท/หน่วยกิต
1.3 วิทยานิพนธ์ 4,000 บาท/หน่วยกิต
2. ค่าบำรุงการศึกษา
2.1 ค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท/ภาคการศึกษา
2.2 ค่าบำรุงห้องสมุด 500 บาท/ภาคการศึกษา
2.3 ค่าบำรุงกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2,500 บาท/ภาคการศึกษา
2.4 ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา 500 บาท/ภาคการศึกษา
2.5 ค่าบำรุงอินเตอร์เน็ต 500 บาท/ภาคการศึกษา
2.6 ค่าประกันอุบัติเหตุ 500 บาท/ภาคการศึกษา
2.7 ค่าบริการสุขภาพ 1,000 บาท/ภาคการศึกษา
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับ
3.1 ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนนักศึกษาแรกเข้า 2,500 บาท
3.2 ค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษา 300 บาท
3.3 ค่าประกันของเสียหาย (คืนให้เมื่อสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา) 2,000 บาท
3.4 ค่ารักษาสภาพนักศึกษา 5,000 บาท/ภาคการศึกษาหมายเหตุ
: ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าปรับอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม ระดับบัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์และข่าวสาร

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง การกำหนดเลขรหัสนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ เรื่อง การขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยเเพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

Load More Posts

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทรติดต่อ: 02-576-6600

Email: [email protected]

Digital Health PSCM