กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร ผู้เป็นต้นแบบ “CHULABHORN”

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร ในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบีบี 202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ดังนี้
1.รางวัลยกย่องเชิดชูบุคลากร ผู้เป็นต้นแบบ “CHULABHORN” ในตัว R Research Excellence and Innovation สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ได้แก่
· อาจารย์ที่มีผลงานวิชาการมากที่สุด ( จำนวน 29 เรื่อง ) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรปรียา ทรัพย์ทวีวัฒน์
· อาจารย์ที่มี H-index ในฐานข้อมูล Scopus มากที่สุด ( H-index = 11 ) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนภร พูลมานะอุสาหะกุล
· อาจารย์ที่มียอดทุนวิจัยภายนอกมากที่สุด ( จำนวน 24,500,000 บาท ) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชร ศิริพงศ์ปรีดา
· อาจารย์ที่มีผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ e – Note ( อุปกรณ์คัดกรองมะเร็งปอดด้วยลมหายใจและปัญญาประดิษฐ์ ) ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน และ อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด
2. รางวัลยกย่องเชิดชูบุคลากร ผู้เป็นต้นแบบ CORE VALUES : ALTRURISM ของ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในตัว R – Respect for people and collegiality มีความเคารพผู้อื่นและเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวประภาศรี ศิริ และผู้ได้รับรางวัลชมเชยได้แก่ นายกิตติภูมิ สายจันทร์ และ นางสาวชนัญญา รองสวัสดิ์
3. รางวัลยกย่องเชิดชูอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงนันท์ธิดา ภัทราประยูร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียรสิน เลี่ยมสุวรรณ
4. ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อัญมณี ชัยประสงค์สุข ที่ได้รับทุนวิจัยภายนอก “ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563” โดยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงกัญชนา ง้าวสุวรรณ ที่สำเร็จการศึกษา Ph.D. study in Clinical Medicine Research (Medicine) Diabetes, Endocrinology & Metabolism Section, Department of Medicine, Faculty of Medicine Imperial College London, United Kingdom

กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทราบถึงค่านิยมองค์กร “CHULABHORN” และ “CORE VALUES” เพิ่มมากขึ้น รวมถึงทำให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจับฉลากของขวัญวันปีใหม่ 2564 โดยการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ภายใต้หลักการป้องกัน COVID – 19

2020-12-30T09:57:50+07:00